ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 130,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 130,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 78,000,000 หุ้น และหุ้น สามัญเพิ่มทุนสำหรับการเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปในครั้งนี้จำนวน 52,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 40.00 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2553 ได้พิจารณาและอนุมัติการจัดสรร หุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ของบริษัทจำนวน 52,000,000 หุ้น โดยเสนอให้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของ บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน) เป็น Pre-emptive Right เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นของ บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน) ใช้สิทธิการจองซื้อหุ้นในการรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนหรือสิทธิออกเสียงใน บริษัท มีจำนวนที่ได้รับจัดสรรในการจองซื้อไม่เกิน 13,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชน มีเงื่อนไขและรายละเอียดตามที่คณะกรรมการบริษัท เสนอ ดังนี้

ผู้ออกหลักทรัพย์ บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน)
ประเภทของหลักทรัพย์ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
จำนวนหุ้นสามัญ
  • จำนวนไม่เกิน 13,000,000 หุ้น จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน) ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Right)
  • ส่วนที่เหลือการจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน) จะ จัดสรรให้แก่ประชาชนและบุคคลทั่วไป (IPO)
มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาท ต่อหุ้น
อัตราส่วนการจัดสรรและวันปิด
สมุดทะเบียนเพื่อกำหนดผู้ได้รับ
สิทธิในส่วน Pre-emptive Right
มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้กำหนดอัตราส่วนการจัดสรรและวันปิดสมุดทะเบียน เพื่อ กำหนดผู้ได้รับสิทธิดังกล่าว โดยจะกำหนดภายหลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ได้อนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนและบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ใน กรณีที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวใช้สิทธิจองซื้อหุ้นบริษัทย่อยไม่เต็มจำนวนตามที่จัดสรรไว้ ให้คณะกรรมการ บริษัทมีอำนาจจัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือแก่ผู้ถือหุ้นเดิมรายอื่นที่แจ้งความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ โดยจะจัดสรรให้ตามสัดส่วนที่ได้แจ้งความจำนงจองซื้อเกินสิทธิไว้(Pro-rata) ตลอดจนกำหนด เงื่อนไขรายละเอียดอื่นไดที่จำเป็นเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวตามที่เห็นเหมาะสม และไม่ ขัดแย้งกับกฎหมาย และ/หรือกฎหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน กลต. และ ตลท. และ/หรือ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแก่ประชาชนและบุคคล ทั่วไปเป็นครั้งแรกนี้ประสบความสำเร็จในการเสนอขายสูงสุด
ราคาเสนอขาย 1.92 บาท