ความเป็นมาและพัฒนาการที่สำคัญ

Responsive imageบริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2542 ภารกิจหลักของบริษัทฯ เป็นตัวแทนผู้ผลิตชั้นนำในต่างประเทศ เพื่อนำเข้าเคมีภัณฑ์พื้นฐาน และ เคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ จัดหน่ายภายในประเทศซึ่งถือเป็นผู้ขายระดับแนวหน้าของประเทศไทย ด้วยทุนจดทะเบียน 303,000,000 บาท

เป็นระยะเวลากว่า 15 ปี จนถึงปัจจุบัน แกรททิทูด อินฟินิทได้สั่งสมประสบการณ์ พัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านเคมีภัณฑ์ ด้านเทคนิค และ ด้านบริการ เพื่อนำประสบการณ์ความรู้ความสามารถทั้งหมดที่มี นำเสนอและเข้าถึงความความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุดอย่างทันท่วงที และ ฉับไว พนักงานของบริษัทฯทุกคนทำงานด้วยใจรักในงานบริการ พัฒนาเรียนรู้ในสิ่งต่างๆอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อนำสิ่งที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการทำงานภายในบริษัทฯ และ ถ่ายทอดส่งต่อลูกค้าของแกรททิทูด อินฟินิท

ปัจจุบันแกรททิทูด อินฟินิท จัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์กว่า 200 รายการ ที่ใช้เป็นวัตถุดิบในหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิเช่น เครื่องสำอาง, ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ, อาหาร, เวชภัณฑ์, พลาสติกและบรรจุภัณฑ์, หมึกพิมพ์ และ เคลือบสี แกรททิทูด อินฟินิทจะยังคงขยายเครือข่ายสินค้าและเคมีภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากยิ่งขึ้น และไม่มีที่สิ้นสุด จะพัฒนาด้านการบริการ และ ความถูกต้องรวดเร็ว เพื่อให้เกิดความพอใจสำหรับลูกค้าให้มากที่สุด


ประวัติการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัท


1999 เริ่มก่อตั้งบริษัทโดยนายวิรัช สุวรรณนภาศรี เพื่อดำเนินธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ ภายในประเทศ
2005 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 58 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และเริ่มการประกอบ ธุรกิจจัดหาและจำหน่ายหน่ายแอลกอฮอล์แปลงสภาพความบริสุทธิ์สูง และสารละลายชนิดพิเศษสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม
2006 ริเริ่มนำถังบรรจุแบบ Anti Static IBC (Intermediate Bulk Container) ซึ่งเป็นถังประกอบด้วยวัสดุหลาย ชั้นเพื่อป้องกันการระเหยของสารเคมีและป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตย์ มาใช้ในการบรรจุเคมีภัณฑ์ชนิดของเหลวเป็นรายแรกของประเทศ เพื่อลดปริมาณการใช้ภาชนะบรรจุแบบเดิมและเป็นการช่วยลดต้นทุนค่าบรรจุภัณฑ์ให้กับลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บสินค้า
2007 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 78 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในเพื่อขยายการดำเนินธุรกิจเคมีภัณฑ์ ชนิดพิเศษและเพื่อใช้ในการก่อสร้างคลังสินค้าในซอยสุขสวัสดิ์ 78 ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ขนาดพื้นที่เก็บสินค้าประมาณ 1,200 ตารางเมตร
2008 จัดตั้งหน่วยตรวจสอบคุณภาพสินค้า และจัดหาอุปกรณ์เครื่องจักรในการทดสอบและปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของสินค้า
2009 ก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ที่ 9/8 หมู่ 5 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
2010 ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายไทเทเนียมไดออกไซด์ภายใต้ชื่อทางการค้า “TIOXIDE®” จาก บริษัท Tioxide (Malaysia) SDN BHD ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Huntsman International LLC ประเทศ สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผู้ผลิตไทเทเนียมไดออกไซด์รายใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก
  • ขยายการประกอบธุรกิจจำหน่ายไทเทเนียมไดออกไซด์ในประเทศไทย
  • ที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท UKEM ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษัท มีมติอนุมัติการ Spin-off แปรสภาพบริษัทย่อยเป็นบริษัทมหาชนและเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 130 ล้านบาท เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรกและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
  • แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เปลี่ยนแปลงราคาที่ตราไว้ต่อหุ้นจาก 1,000 บาทต่อหุ้น เป็น 1 บาทต่อหุ้น และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 130 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 52 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และจัดสรรจำนวน 13 ล้านหุ้นเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด(มหาชน) เป็น Preemptive Right และส่วนที่เหลือเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป (IPO)
2021 ปี 2564 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติอนุมัติพิจารณาการจำหน่ายหุ้นสามัญที่ซื้อคืนภายใต้โครงการซื้อหุ้นคืนของบริษัท ในระหว่างวันที่ 9 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2564 และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนแล้ว บริษัทฯไม่สามารถจำหน่ายได้หุ้นซื้อคืนจำนวน 82,000,000 หุ้นได้ จึงมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน โดยเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 บริษัทฯได้ดาเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนจำนวน 82 ล้านบาท จากทุนเดิมจำนวน 454 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 372 ล้านบาท